ماموریت گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیان

ارائه خدمات و محصولات نرم افزارهای سازمانی و شبکه های کامپیوتری و ارتباطی با کیفیت هر چه بهتر

ماموریت فعالیت ها

  • ارائه خدمات و محصولات با کیفیت هر چه بهتر
  • توسعه و بهبود خدمات و محصولات
  • ارتقاء سطح کیفی خدمات و محصولات

رشته فعالیت ها

  • ارائه خدمات و محصولات شبکه های کامپیوتری و ارتباطی
  • ارائه محصولات نرم افزارهای سازمانی
  • ارائه خدمات طراحی و تبلیغات به سازمان ها و شرکت ها
  • ارائه خدمات مشاوره و مدیریت کسب و کار با گرایش تجاری سازی محصول و فروش