حوزه فعالیت

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیان با هدف رشد فناوری و ارائه خدمات و محصولات هر چه بهتر در حوزه های شبکه های کامپیوتری، نرم افزارهای سازمانی، طراحی و تبلیغات و مشاوره و مدیریت کسب و کار های سازمان های در حال توسعه و شرکت های نوپا فعالیت های خود را انجام می دهد. اکنون بنیان شامل چهار دپارتمان می باشد.

دپارتمان های بنیان

  • دپارتمان شبکه های کامپیوتری
  • دپارتمان نرم افزارهای سازمانی
  • دپارتمان طراحی و تبلیغات
  • دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی